Chinese University of Hong Kong
Inmedia Design: Zeng Xiao Lian (Backdrop)-Exhibition Foamboard Design
Inmedia Design: Zeng Xiao Lian (Backdrop)-Exhibition Foamboard Design
0
| 2
Backdrop & Promotion Design 背幕及宣傳用品設計
Job title: Zeng Xiao Lian (Backdrop)-畫家曾孝濂-Introduce the artist's work-介紹畫家作品。Keyword: Exhibition Foamboard Design,-展覽 Foamboard 設計,